powrót


 
2010-09-13

Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 814 Radzyń Podlaski-Suchowola-Żminne na odcinku od km 0+140 do km 6+600 o dł. 6,460 km

Pełnienie funkcji Inżyniera oraz nadzór i rozliczenie robót

Zamawiający
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Lublinie
ul.. Turystyczna 7a
20-207 Lublin

Nazwa zadania
Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 814 Radzyń Podlaski - Suchowola - Żminne na odcinku od km 0+140 do km 6+600 o dł. 6,460 km

Zakres wykonywanych robót obejmuje:
a)
na odcinku od km 0+140 do km 3+000 poszerzenie istniejącej nawierzchni do 7m, wraz ze wzmocnieniem istniejącej nawierzchni warstwami mieszanki bitumicznej, na odcinku od km 3+000 do km 6+600 całkowitą rozbiórkę istniejącej nawierzchni oraz wykonanie nowej konstrukcji nawierzchni, wykonanie poboczy z kruszywa łamanego, budowę lub przebudowę chodnika, budowę ścieżki rowerowej, budowę zjazdów na drogi gminne i posesje indywidualne, budowę zatok autobusowych i przejść dla pieszych z azylami, budowę przepustów pod zjazdami, wycinkę drzew i krzewów, nasadzenia drzew i krzewów, założenie trawników, wykonanie oznakowania poziomego i pionowego,
b) przebudowę i budowę przepustów pod drogą,
c) odwodnienie drogi obejmuje montaż betonowych studni padowych, osadników i separatorów oraz wykonanie betonowych osadników i wylotów dla układu urządzeń podczyszczających,
d) przebudowę wodociągów kolidujących z rozbudową drogi,
e) przebudowę istniejącego gazociągu średniego ciśnienia,
f) przebudowę linii nn oraz budowę oświetlenia ronda,
g) przebudowę sieci telefonicznej obejmującej przełożenie kabli telefonicznych i zabezpieczenie istniejącej sieci telefonicznej.

Wartość zadania: 18.423.621,12 zł

Okres realizacji: 21.09.2010r. - 31.08.2011r.

www.investcom.net.pl/20101028_008.jpgpowrót  |   drukuj   |  archiwum
 
Designed by DDS 24 Multimedia
Copyright © 2023 Investcom Sp. z o.o. All rights reserved
Wizytorów łącznie: 459779, dziś: 103